Re: Không nói ra, ai mà biết nè


Posted by MSP ..50..153.30 on Feb 15, 2019 at 11:28:58:

In Reply to: Re: Không nói ra, ai mà biết nè posted by DG on Feb 15, 2019 at 11:25:03:

Mai mốt đem ra hấp lại ăn cũng ngon đó DG. MSP gói nho nhỏ nên 4 cái chắc chỉ bằng 2 cái bự bán ngoài chợ thôi àMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]