Re: đẹp


Posted by :{ ) ..73..128.40 on Oct 04, 2018 at 10:57:24:

In Reply to: Re: đẹp posted by :-) on Oct 04, 2018 at 10:17:06:


Okay, được ngồi nhậu nhẹt với một "ng thần" như vậy ti sẽ học hỏi nhiều. Cho c "mượn tai" hai ba năm th đng l kin nhẫn chịu đựng c hạng.

C nhớ nhắc ổng khi no đi nhậu với ti th nhớ đeo my nghe.

Đn ng cho đn b "mượn tai" cm rm tới hai ba năm th khng điếc cũng .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]