Re: Bắt phone hay l bắc phone


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 13:32:40:

In Reply to: Re: Bắt phone hay l bắc phone posted by Lz on Nov 22, 2019 at 13:30:07:

ḿy chữ "tắt", "cúp" đ̀u d̃ đoán, nhg cái chữ "ḍp" thì b́ ai đoán ra ńu khg nghe được từ phimMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]