Re: giu so với ai


Posted by :{ ) ..73..192.24 on Nov 23, 2019 at 21:17:40:

In Reply to: Re: giu so với ai posted by tinh on Nov 23, 2019 at 21:11:02:


Ti l tỉ dụ điều c muốn ni. Lm việc cực nhọc cy hai ba jobs m chẳng kh cht no .

Biết thế vừa lm vừa chơi 1 job thi th by giờ đ l triệu ph rồi.

Chp phạt chưa m đi 999 ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]