Re: Tiền ....,,


Posted by B ..73..180.33 on May 19, 2020 at 10:55:43:

In Reply to: Re: Tiền ....,, posted by KT on May 19, 2020 at 10:42:05:

ha ha ha ha

Tiền về cứ giữ bỏ vo ngn hng để sinh li
1. khi chnh quyền đi th trả lại nhưng li vần giừ !
2. Nếu họ cho lun (dismiss or forgive debt) th cn lời hơn

ci no cũng c lợi cho mnh - lo chi cho mệt ga` !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]