Re: chuyển trung


Posted by Q ..192..191.10 on Nov 23, 2019 at 19:26:51:

In Reply to: chuyển trung posted by DG on Nov 23, 2019 at 12:25:49:

theo luật th khi mnh ở khu nh đo 'th trường đ buộc phảI nhận mnh
khi mnh chuyn đi th n khgn cấm được khi mnh trở về v mnh ở khu đ n buộc phải nhận
nhiều khi đi trường khc khgn work out th quay lại đMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]