Re: Miệng lưỡi y như CS


Posted by ch ..73..178.54 on Jan 23, 2021 at 09:11:19:

In Reply to: Miệng lưỡi y như CS posted by ma on Jan 23, 2021 at 07:42:04:

Chủ nghĩa ton cầu m . Cộng Sản kết hợp với đại tư bản để thống trị thế giới ( t ra đ l chiu bi m TC mớm cho đm DC ) nhưng thực tế l TC đang cố gắng lm nước Mỹ suy yếu đế cuối cng chủ nghĩa Cộng Sản cũng sẽ tiu diệt nốt cc đm big tech để thống trị ton thế giới .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]