Re: nuôi con


Posted by KT ..107..97.46 on Aug 09, 2019 at 09:45:18:

In Reply to: Re: nuôi con posted by DG on Aug 09, 2019 at 09:36:52:

Tiệm neo cũng có cái khổ đó G ui, gặp thợ có tư cách th́ không nói ǵ, gặp thợ neo dzởm thiếu tư cách cũng mệt lắm đó G ui, họ không biết đièu đâu :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]