Re: G ơi


Posted by KT ..71..133.206 on Nov 24, 2019 at 17:04:24:

In Reply to: Re: G ơi posted by DG on Nov 24, 2019 at 16:44:08:

Sung sướng qu, đuọc nhiều qu :)))
bx của KT cũng tự tặng cho mnh một chiếc nhẫn mua ở costco , she khen đẹp vừa , cn c định mua thm đi bng cho ma Ging Sinh :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]