Re: khi người ta happy


Posted by Bnh Yn ..107..216.153 on Jun 19, 2019 at 20:18:16:

In Reply to: Re: khi người ta happy posted by Q on Jun 19, 2019 at 19:29:41:

Ny giờ đọc xong rồi m dng giằng mi mới dm cất bt ni vi chữ rồi v nghe bc ni bc happy m khng c l do mới l đng sợ!
Thế bc đừng c lm g ti, hay đừng d dzỏm cho chợ xập ci rầm, vvMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]