Uổng ph


Posted by Akla ..208..39.181 on Jan 08, 2019 at 22:26:42:

C lần em gi bảo rằng :
anh ơi uổng lắm cho thằng con trai

l nếu thằng con trai đi tu th uổng lắm ,
Nhưng ti nghĩ mi chẳng hiểu em gi đ ni uổng l uổng ci g Mới được chứ !?!?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]