Re: Xin cc bạn cho kiến


Posted by KT ..107..97.47 on Mar 13, 2019 at 11:27:47:

In Reply to: Re: Xin cc bạn cho kiến posted by MSP on Mar 13, 2019 at 11:18:28:

Yes MSP , bx lo cho gia đnh lắm, con giờ cũng lớn rồi nn bx giờ lo cho tiệm, KT để y cũng biết đuoc MSP lo cho gia đnh trước :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]