Re: Thầy Bi M đang xả rc


Posted by CP ..98..134.180 on Jan 13, 2019 at 10:38:22:

In Reply to: Re: Thầy Bi M đang xả rc posted by tbm on Jan 13, 2019 at 10:27:21:

2 cu :
"Em về điểm phấn, t son lại
Ngạo với nhn gian một nụ cười"

l 2 cu thơ được trch trong bi "Cảnh đoạn trường" của Thi Can

https://www.thivien.net/Th%C3%A1i-Can/C%E1%BA%A3nh-%C4%91o%E1%BA%A1n-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/poem-ad74yK9ukAEhHxBMr2rQNgMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]