Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by KT ..107..97.85 on Jan 09, 2019 at 11:34:54:

In Reply to: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ? posted by :{ ) on Jan 09, 2019 at 10:59:56:

Người ta hay ni khi no technology m bỏ mnh lại pha sau th lc đ mnh bắt đầu gi rồi đ anh Ru ơi :))))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]