Re: mượn tiền


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 09, 2019 at 19:28:01:

In Reply to: Re: mượn tiền posted by Q on Mar 09, 2019 at 18:35:34:

list ra vi l do đi Q ? DG hay bị hắn mượn tiền dm cho g/d hắn, m khong biết cch từ chối so far họ c tr, c anh trai hắn th khong thấy ni trả g hết m hắn khong ddo`i, coi như cho lun, co*? 6-7 ngn gi` ddo' :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]