Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by htc ..128..234.96 on Jan 09, 2019 at 11:38:57:

In Reply to: Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ? posted by Lz on Jan 09, 2019 at 11:34:21:

đọc m khng hiểu mọi người đang ni chuyện g, cn đọc từ đầu để hiểu th lười qa bc . Thi bc khng ni xấu g ti l được rồi :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]