Re: Tôi vui lắm


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 26, 2019 at 09:33:25:

In Reply to: Tôi vui lắm posted by KT on Nov 26, 2019 at 09:26:27:

KT đem món ǵ ? lớp nhóc có potluck, nhóc đem frosting cookie (mẹ nó mua dùm cho nó yesterday)

hôm nay DG vô làm thấy bà luôn , v́ fải gắn hardware run testMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]