Re: Trả lời bác tinh


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 20, 2019 at 10:24:50:

In Reply to: Re: Trả lời bác tinh posted by Drama King on Jun 20, 2019 at 09:54:55:

Tôi nhắc mấy bài đó v́ nhớ là khoảng khoảng đó có mấy bài đó trên radio, chứ đâu có phải sang một cái là lúc nó ra hit đâu :)

Hơn nữa có bài tôi nghe từ lúc ở VN, ví dụ như "Stumblin' In" tôi biết là nghe từ VN, v́ tôi nhớ có nhạc hát nhái từ lúc ở VN. Bài này ra cuối 70s. Tất nhiên ở VN th́ ít thôi chứ ko phải bài nào cũng có.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]