Re: Hôm nay


Posted by Lz ..107..116.166 on Apr 25, 2019 at 10:38:40:

In Reply to: Re: Hôm nay posted by KT on Apr 25, 2019 at 10:29:46:

Tôi bận triền miên bác ơi. Lúc nào lười th́ hay chui vào đây, mà mỗi lần vào là mất cả buổi, khổ thế.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]